Axis maakt gebruik van cookies.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn maakt onze website gebruik van cookies. Axis onderscheidt functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, het tonen van video's, het personaliseren van advertenties en het integreren van social media. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring.
Cookies accepteren
Home    -    Privacy Policy

Privacy Policy van Axis Fysiotherapie

Privacyreglement Axis Fysiotherapie

 Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk 

 

Algemeen 

De AVG is per 25 mei 2018 de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

 

Onze praktijk 

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 

De plichten van de praktijk 

Axis fysiotherapie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld 

●  voor fysiotherapeutische zorgverlening 

●  voor doelmatig beheer en beleid; 

●  voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 

Alle medewerkers binnen Axis fysiotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

 

 

Uw rechten als betrokkene: 

U heeft de volgende rechten: 

●  Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. 

●  Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

● Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 

● Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 

● Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. 

● Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

De medewerkers van ​Axis fysiotherapie​ hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld​ i​n dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts). 

 

Overdracht van uw dossier 

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. 

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via beveiligde e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn. 

]

Team Axis fysiotherapie

 

Gegevensbeschermingsbeleid Axis Fysiotherapie

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk 

 

Algemeen 

De AVG is per 25 mei 2018 de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

 

Onze praktijk 

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 

 

De plichten van de praktijk 

Axis fysiotherapie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de maatregelen die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

Op ICT gebied werkt Axis fysiotherapie met een EPD systeem dat is beveiligd middels een NEN 7510 en ISO 27001 certificering. Om te voorkomen dat onbevoegden in dit EPD systeem kunnen komen, maken alle medewerkers van Axis fysiotherapie gebruik van een wachtwoord op iedere computer en een 2 Factor Authenticatie. Gevoelige informatie wordt uitsluitend opgeslagen op een beschermde cloud en de communicatie verloopt alleen via beveiligde wegen middels zorgmail. ​Daarnaast bevat de website een SSL-certificaat. 

 

Ook buiten de ICT om zijn verschillende maatregelen getroffen om uw privacy te waarborgen. Zo zijn de behandelkamers bij Axis fysiotherapie geluidsdicht en wordt u telefonisch altijd geholpen in een aparte ruimte. Zo wordt voorkomen dat anderen informatie over u kunnen opvangen en gebruiken. Maakt u gebruik van oefenschema’s, dan zullen deze altijd veilig opgeborgen en afgesloten zijn om niet bij onbevoegden te kunnen komen. 

 

Op gebied van documentatie waarborgen wij uw privacy op verschillende manieren. Zo maakt Axis fysiotherapie gebruik van een datalekkenprotocol en een datalekregister om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Ook hebben wij verwerkingsovereenkomsten met externe partijen die wij waarborgen aan de hand van een verwerkingsregister.

Axis fysiotherapie heeft daarnaast een privacyreglement opgesteld met al uw rechten met betrekking tot uw privacy en veiligheid, waar wij ons ook strikt aan houden. 

 

Vanaf 25 mei 2018, als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt, zijn organisaties in een aantal gevallen verplicht om een FG aan te stellen. De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook binnen Axis fysiotherapie hebben wij met deze reden een medewerker aangesteld om deze rol te vervullen en uw gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. ​

 

Team Axis